Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.12.7. Vyživovací povinnost vůči dítěti, pokud je dítě v péči jiné osoby než rodiče

K obsahu jednotlivých druhů péče o dítě v kapitole… zde bude ODKAZ.

1) osvojení

a) vyživovací povinnost osvojence: vůči jeho předkům nebo potomkům trvá jen tehdy a jen v té míře, nejsou-li jiné osoby, které mají vyživovací povinnost, popřípadě nejsou-li tyto osoby schopny své vyživovací povinnosti dostát b) osvojenec má právo na výživné: vůči svým předkům nebo potomkům jen tehdy a jen v té míře, není-li osvojitel s to své vyživovací povinnosti dostát

2) péče o dítě třetí osobou

a) vyživovací povinnost - soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a povinnost platit výživné k rukám pečující osoby

b) právo na výživné - pečující osoba má právo vymáhat výživné stanovené rodičům na dítě, které má v péči, jakož i právo s výživným pro dítě hospodařit v zájmu dítěte podle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy. Soud může způsob hospodaření s výživným dítěte upravit, zejména určit, jaká část bude určena na spotřebu a jaká část bude dítěti spořena.

Pokud není možné rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti, není možné svěřit dítě do péče třetí osoby, na místě je pak svěřit je do pěstounské péče.

3) pěstounská péče

a) vyživovací povinnost - svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti. Soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a odůvodněné potřeby dítěte.

b) právo na výživné - náleží-li dítěti příspěvek na úhradu jeho potřeb podle zákona, přechází právo dítěte na stát. Je-li výživné vyšší než tento příspěvek, náleží rozdíl dítěti. Soud rozhodne o způsobu platby a o hospodaření s výživným.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next