Právo a terénní sociální práce

Vyživovací povinnost

Příbuzenská posloupnost vyživovací povinnosti

Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti.

Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní.

Nejedná-li se o poměr rodičů a dítěte, předchází vyživovací povinnost potomků vyživovací povinnosti předků.

Nárok na výživné

Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

Co se zkoumá při určení rozsahu výživného

- na straně oprávněného:

• odůvodněné potřeby oprávněného

• majetkové poměry oprávněného

• u nezletilého dítěte, které není plně svéprávné, které má vlastní majetek – zisk z majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti – pokud nestačí k jeho výživě, má právo na výživné

- na straně povinného:

• majetkové poměry povinného – v rámci toho je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika

Dále je třeba přihlédnout k tomu, že povinný o oprávněného osobně pečuje, a k míře, v jaké tak činí; přihlédne se popřípadě i k péči o rodinnou domácnost.

Je-li více osob povinných, které mají vůči oprávněnému stejné postavení, odpovídá rozsah vyživovací povinnosti každé z nich poměru jejích majetkových poměrů, schopností a možností k majetkovým poměrům, schopnostem a možnostem ostatních.

NOZ neupravuje přesná pravidla pro stanovení výše výživného, tzv. tabulky, neboť se dospělo k názoru, že není možné stanovit přesně pravidla pro výpočet tak, aby byl použitelný ve velkoměstě i na venkově s ohledem na lokalitu, kde povinný a /nebo oprávněný žije. Místo toho NOZ podrobněji upravuje, co je třeba při určení výše výživného posuzovat.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next