Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.6.2. Věci

Právní pojetí věci je jiné, než jak věci běžně vnímáme.

Věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Podstatné znaky věci v právním smyslu jsou užitečnost a ovladatelnost.

Podle NOZ lze vedle věcí ve smyslu hmotných předmětů vlastnit či mít jiné věcné právo i k věci nehmotné či právu, jehož povaha to připouští (práva, která lze trvale či opětovně vykonávat). Ustanovení o věcech v právním smyslu tak lze použít i např. na energie, objekty průmyslového a duševního vlastnictví (patenty či ochranné známky) apod.

V NOZ je řešena rovněž právní povaha zvířat. Platí, že živé zvíře není věcí, neboť jako smysly nadaný tvor má zvláštní význam a hodnotu. Ustanovení o věcech se na zvíře použijí obdobně, ale jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje zvláštní povaze zvířete.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next