Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.17.5. Odevzdání bytu

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí.

Kdy se byt považuje za odevzdaný?

- pronajímatel má klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu a užívání bytu

- opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že lze nájem bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončený (možno dovodit, že takto lze také ukončit nájem) – viz zde písmeno H)

Pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li nájemce byt pronajímateli v den skončení nájmu až do dne, kdy nájemce pronajímateli byt skutečně odevzdá.

Stav bytu při odevzdání:

- ve stavu, v jakém jej nájemce převzal, nehledě na běžné opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel

- pokud si strany ujednají, že při skončení nájmu nájemce uvede byt do původního stavu, odstraní nájemce v bytě změny, které provedl se souhlasem pronajímatele

  • nájemce odstraní změny v bytě, které provedl bez souhlasu pronajímatele, pokud ovšem pronajímatel nesdělí, že odstranění změn nežádá; nájemce přesto nemůže žádat vyrovnání, i kdyby se změnami hodnota bytu zvýšila. Pronajímatel může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu, které bylo způsobeno změnami provedenými nájemcem bez souhlasu pronajímatele.

  • Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu, které nelze odstranit bez nepřiměřeného snížení hodnoty nebo bez poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním nebo vložením do vlastnictví vlastníka nemovité věci. Nájemce má právo žádat, aby se s ním pronajímatel bez zbytečného odkladu vyrovnal; to neplatí o tom, co nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele. Vyrovnání je splatné nejpozději ke dni skončení nájmu.

  • Věci nájemce nebo člena jeho domácnosti zůstane po skončení nájmu v bytě – pronajímatel by se měl o věc postarat ve prospěch nájemce a na jeho účet, ale pokud si věc nájemce po přiměřené lhůtě nepřevezme, vzniká pronajímateli právo věc vhodným způsobem prodat; to neplatí v případě, že jde o věc, kterou nájemce nebo člen jeho domácnosti zjevně opustil.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next