Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.7. Povinnosti nájemce

- hradit řádně a včas nájemné a platby nebo zálohy na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu

- užívat byt řádně v souladu nájemní smlouvou; pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení bytu nebo domu, může nájemce v bytě i pracovat nebo podnikat

- dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů

- provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu

- od 1.1.2016 platí nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy při užívání bytu, které definuje pojmy drobné opravy a běžná údržba pro účely nájmu bytu

- právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě; případné zvýšené náklady na údržbu společných částí domu (které stouply díky chovu zvířete), nahradit pronajímateli

- hlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli změny v počtu osob užívajících byt (pozor na čerstvě narozené děti)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next