Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.11. Poškození, vada pronajatého bytu, kterou je třeba (neprodleně) odstranit

Není zcela jasné, co je vadou, za kterou odpovídá nájemce, resp. pronajímatel, snad dojde k podrobnější specifikaci prováděcím předpisem.

- nařízení vlády č. 308/2015 Sb., vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy, které je nájemce povinen v bytě provádět na vlastní náklady

- nařízení obsahuje přesnou specifikaci některých oprav a údržby - např. malování, tapetování, výměnu kliček oken atp.

- dále obsahuje nařízení souhrnné ustanovení - kromě konkrétních oprav jsou to další opravy do nákladů ve výši 1.000,- Kč za jednu opravu

- nařízení specifikuje i roční limit ve výši 100,- Kč/m2 podlahové plochy bytu; další opravy nad tento limit se již nepovažují za drobné opravy

Související:

- odevzdání bytu: byt se v zásadě odevzdává nájemci do užívání způsobilý k nastěhování a obývání, pokud se dohodnou, že bude předán byt, který není způsobilý k obývání, je takové ustanovení smlouvy platné jen v případě, že zároveň bude dohodnuta práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav

- pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání (§ 2257 zákona č. 89/2012 Sb.)

- nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu (§ 2257 zákona č. 89/2012 Sb.)

Ohledně vad nebo poškození v bytě jsou asi v zásadě možné dva různé výklady, díky chybějící legální definici některých pojmů bude asi třeba vyčkat vydání prováděcího předpisu nebo judikatury ke stanovení jednoznačného postupu.

Výklad A

Jakoukoliv vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, musí nájemce oznámit pronajímateli ihned; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.

1) vada nebo poškození je způsobeno okolnostmi, za které nájemce odpovídá:

- nájemce je povinen bez prodlení odstranit vadu nebo poškození a učinit podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou nevnikla další škoda - pokud tak neučiní, odstraní vadu nebo poškození na náklady nájemce pronajímatel

2) vada či poškození je způsobeno okolnostmi, za které nájemce neodpovídá

- nájemce je povinen ihned oznámit poškození nebo vadu pronajímateli a učinit podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou nevnikla další škoda (má přitom právo na náhradu účelně vynaložených nákladů) - neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného - pronajímatel odstraní poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil - neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné - neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě a poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, má nájemce právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností pronajímatele

Výklad B

Jakoukoliv vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit, musí nájemce oznámit pronajímateli ihned; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu. Neoznámí-li nájemce pronajímateli poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu poté, co je měl a mohl při řádné péči zjistit, nemá právo na náhradu nákladů; odstraní-li poškození nebo vadu sám, nemá právo ani na slevu z nájemného.

Pronajímatel odstraní poškození nebo vadu (bez ohledu na to, zda bylo způsobeno okolnostmi, za které odpovídá nájemce nebo okolnostmi, za které odpovídá pronajímatel) v přiměřené době poté, co mu nájemce poškození nebo vadu oznámil.

Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu a řádně, může poškození nebo vadu odstranit nájemce a žádat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě slevu z nájemného, ledaže poškození nebo vada nejsou podstatné. Neodstraní-li pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě a poškození nebo vada byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce neodpovídá, má nájemce (dále) právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, představuje-li prodlení pronajímatele při odstranění poškození nebo vady nebo samo poškození nebo vada hrubé porušení povinností pronajímatele.

Je-li závada způsobena okolnostmi na straně nájemce a odstraní ji pronajímatel na nájemcovy náklady.

Stejná pravidla (buď sub A nebo sub B) se použijí i pro případ, kdy jde o právní závadu – tedy když užívání bytu brání právo třetí osoby, ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vydané na základě zákona.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next