Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.7.15. Podnájem

1) nájemce bydlí v bytě trvale – pak může dát třetí osobě do podnájmu část bytu i bez souhlasu pronajímatele, musí však nahlásit zvýšení počtu osob žijících v bytě; podnájemce se nestává členem domácnosti nájemce

2) nájemce v bytě trvale nebydlí:

a) a v nájemní smlouvě nebyl ujednán zákaz podnájmu = smí dát byt nebo jeho část do podnájmu pouze na základě písemné žádosti k pronajímateli a jeho s písemným souhlasem; pokud se ovšem pronajímatel do jednoho měsíce po doručení písemné žádosti nevyjádří, má se za to, že souhlas byl dán s výjimkou případů, kdy je podnájem výslovně zakázán v nájemní smlouvě

nebo b) a v nájemní smlouvě je výslovně ujednán zákaz podnájmu = nájemce může podnajmout byt nebo jeho část pouze s výslovným písemným souhlasem pronajímatele, nevyjádří-li se pronajímatel do jednoho měsíce po doručení písemné žádosti, souhlas nebyl dán.

Podnájem, který vznikne bez souhlasu pronajímatele (pokud je ho třeba), se považuje za hrubé porušení povinností nájemce (= důvod pro výpověď z nájmu)

Podnájem končí společně s nájmem, nezáleží na důvodu a způsobu skončení nájmu. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next