Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.5. Plnění spojená s užíváním bytu

- strany si buď sjednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel

- není- li nic sjednáno, pronajímatel zajistí po dobu nájemného nezbytné služby – výčet dle NOZ: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu

- způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, který není stanoven zvláštním zákonem (zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, účinný od 1.1.2014) nebo rozhodnutím cenového si strany ujednají před započetím s poskytováním služby

- zákon č. 67/2013 Sb., upravuje především postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby a vztahuje se na vztah mezi pronajímatelem a nájemce, ale i na vztah mezi společenstvím vlastníků jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytů a vlastníkem bytu

- zákon č. 67/2013 Sb. přináší nové pojetí sankcí za prodlení s povinnostmi stanovenými tímto zákon – platí pro obě strany (poskytovatele i příjemce služeb) a dělí se podle povinnosti, jejíž nesplnění trestají, na pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení (nepeněžité povinnosti, např. poskytovatel ve lhůtě předložit vyúčtování), a na poplatek z prodlení (peněžité povinnosti)

- zákon č. 67/2013 Sb., přináší možnost stanovit částku nájemného a částku za služby paušální částkou (buď jednou dohromady, nebo nájemné a paušální částkou pro všechny služby), v těchto případech se platby za služby nevyúčtovávají. Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.

- zúčtování záloh provede pronajímatel a doručí nájemci do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období

- pokud není v nájemní smlouvě uvedeno jinak, je přeplatek nebo nedoplatek splatný do 4 měsíců od předložení vyúčtování

- požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období nahlédnout do podkladů vyúčtování a činit z něj výpisy a opisy (kopie)

pozn: problematické body zákona č. 67/2013 Sb. – úprava služeb, jejich poskytování a hrazení přináší bohužel několik problémů, jejichž praktické řešení není v tuto chvíli jasné a přinese ho snad soudní praxe:

• již zmíněný problém dispozitivnosti vs. kogentnosti ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., neboli – co je v zákoně upraveno a napsáno je nepřekročitelné nebo lze použít jiný způsob např. rozúčtování služeb? Je možné se od zákona odchýlit výslovnou dohodou stran nebo je takové ustanovení smlouvy neplatné?

• prodlení s úhradou služeb a sankce (§ 13): do 31.12.2015 platilo, že při prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti, je poskytovatel a/nebo příjemce služeb (platí tedy pro prodlení s peněžitou povinností pronajímatele i nájemce) zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Od 1.1.2016 byl poplatek z prodlení zrušen, při prodlení s placením úhrad za služby se tedy platí zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next