Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.5. Plnění spojená s užíváním bytu

- strany si buď sjednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel

- není- li nic sjednáno, pronajímatel zajistí po dobu nájemného nezbytné služby – výčet dle NOZ: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu

- způsob rozúčtování cen a úhrady případných dalších služeb, který není stanoven zvláštním zákonem (zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, účinný od 1.1.2014) nebo rozhodnutím cenového si strany ujednají před započetím s poskytováním služby

- zákon č. 67/2013 Sb., upravuje především postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby a vztahuje se na vztah mezi pronajímatelem a nájemce, ale i na vztah mezi společenstvím vlastníků jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytů a vlastníkem bytu

- zákon č. 67/2013 Sb. přináší nové pojetí sankcí za prodlení s povinnostmi stanovenými tímto zákon – platí pro obě strany (poskytovatele i příjemce služeb) a dělí se podle povinnosti, jejíž nesplnění trestají, na pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení (nepeněžité povinnosti, např. poskytovatel ve lhůtě předložit vyúčtování), a na poplatek z prodlení (peněžité povinnosti)

- zákon č. 67/2013 Sb., přináší možnost stanovit částku nájemného a částku za služby paušální částkou (buď jednou dohromady, nebo nájemné a paušální částkou pro všechny služby), v těchto případech se platby za služby nevyúčtovávají. Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby. U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.

pozn.: co se týče vyúčtování záloh na poskytnuté služby, ustanovení § 2252 zákona č. 89/2012 Sb., není zcela jasné:

„(1) Požádá-li o to nájemce, umožní mu pronajímatel zpravidla nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období nahlédnout do vyúčtování nákladů na poskytnuté služby za minulý kalendářní rok, jakož i pořídit si z vyúčtování výpisy, opisy nebo kopie; totéž platí o dokladech týkajících se účtovaných nákladů.

(2) Nedoplatek i přeplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné k témuž dni; není-li ujednána jiná doba, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.“

Není jasné, jaká lhůta se uplatní pro splatnost nedoplatku a/nebo přeplatku v případě, že ve smlouvě nic sjednáno není – zda skončení zúčtovacího období nebo uplynutí 4 měsíční lhůty pro možnost nájemce žádat podklady (ovšem ta 4 měsíční lhůta je stanovena jen „zpravidla“).

Proti tomu stojí ustanovení § 7 a 8 zákona č. 67/2013 Sb.: Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků:

„§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

§ 8 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.“

Zákon 67/2013 Sb. je oproti NOZ speciální, měl by mít tedy přednost, z dikce NOZ vyplývá, že by jeho ustanovení měla být kogentní a dokonce by měla mít v tom, co zákon 67/2013 Sb. upravuje přednost před dohodou pronajímatele a nájemce. Nicméně důvodová zpráva k tomuto zákonu i dikce zmíněného § 7 říkají, že jde pouze o dispozitivní ustanovení.

pozn: problematické body zákona č. 67/2013 Sb. – úprava služeb, jejich poskytování a hrazení přináší bohužel několik problémů, jejichž praktické řešení není v tuto chvíli jasné a přinese ho snad soudní praxe:

• již zmíněný problém dispozitivnosti vs. kogentnosti ustanovení zákona č. 67/2013 Sb., neboli – co je v zákoně upraveno a napsáno je nepřekročitelné nebo lze použít jiný způsob např. rozúčtování služeb? Je možné se od zákona odchýlit výslovnou dohodou stran nebo je takové ustanovení smlouvy neplatné?

• prodlení s úhradou služeb a sankce (§ 13): do 31.12.2015 platilo, že při prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti, je poskytovatel a/nebo příjemce služeb (platí tedy pro prodlení s peněžitou povinností pronajímatele i nájemce) zaplatit druhé smluvní straně poplatek z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Od 1.1.2016 byl poplatek z prodlení zrušen, při prodlení s placením úhrad za služby se tedy platí zákonný úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next