Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.20. Nájem družstevního bytu

Pro nájem družstevního bytu členy bytového družstva (nárok na uzavření nájemní smlouvy mají z titulu členství v bytovém družstvu) se použijí primárně ustanovení § 741 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. spolu s obecnými ustanoveními o bytových družstvech a stanovy příslušného bytového družstva a případně podpůrně (není-li nějaká část vztahů takto upravena) ustanovení NOZ o nájmu bytu a o nájmu nebytového prostoru.

Člen bytového družstva má zejména právo:

a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle tohoto zákona a stanov, přičemž bytové družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto zákonem a stanovami pro členství v bytovém družstvu a není vůči bytovému družstvu v prodlení s plněním svých povinností, smlouvu o nájmu družstevního bytu a umožní mu užívání družstevního bytu do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, v níž se družstevní byt nachází, bytovému družstvu

b) na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu podle těchto podmínek:

v nájemném bytovému hradí člen bytového družstva družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

Nájem družstevního bytu a manželství

Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next