Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.19. Nájem bytu zvláštního určení

Byt zvláštního určení = byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou.

Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce.

Zemře-li nájemce, nájem bytu zvláštního určení skončí (neužijí se ustanovení o smrti nájemce bytu) a pronajímatel vyzve osoby, které bydlely v bytě společně s nájemcem, aby byt vyklidily nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží; nejsou-li v bytě takové osoby, pronajímatel vyzve obdobně nájemcovy dědice.

Nájem bytu zvláštního určení může pronajímatel vypovědět pouze s předchozím souhlasem toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, popřípadě jeho právního nástupce.

Byl-li přede dnem nabytí účinnosti NOZ zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nájem lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu.

Také v tomto případě je třeba, aby nájem tohoto „speciálního“ bytu skončil, pokud zemře nájemce, který ho využíval a zájem je na tom, aby byt obsadila jiná zdravotně znevýhodněná osoba a nikoliv (zdraví) příbuzní původního nájemce. Opět se jedná o výjimky oproti standardním ustanovením o nájmu bytu, která se jinak vztahují i na byt zvláštního určení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next