Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.6. Jistota

= tzv. kauce

- hradí se, pokud se na tom pronajímatel a nájemce dohodnou – s ohledem na tuto formulaci by se tato změna neměla dotknout stávajících nájmů, ale pouze nově uzavřených nájemních smluv, případně dodatků

- dohodnutá jistota nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného (do 27.2.2017 šestinásobek)

- jistota se skládá i za splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu (např. náhrada škody)

- při skončení nájmu vrátí pronajímatel jistotu nájemci, je oprávněn si započíst si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží; nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby

- důvodová zpráva dovozuje, že pronajímatel může složenou jistotu použít nejen k uhrazení dlužného nájemného ale např. i náhrady škody způsobené nájemcem v bytě apod.

Na rozdíl od předchozí úpravy není jednoznačně řečeno, že oproti jistotě si může pronajímatel započítat dlužné nájemné nebo pouze pohledávky související s nájmem ALE přiznané soudním rozhodnutím. V této oblasti lze očekávat problémy, pronajímatel si tak zřejmě může oproti jistotě započítat různé pohledávky spojené s nájmem. Možnou obranou je důsledné vymezení stavu bytu před započetím nájmu a po jeho skončení v předávacím protokolu. Pokud by si pronajímatel započetl oproti jistotě něco, na co nárok nemá, musel by se nájemce domáhat vyplacení jistoty žalobou o zaplacení.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next