Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.8.2. Byt

Byt

- definice bytu pro účely nájmu bytu: místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení nebo i jiný než obytný prostor, pokud slouží k bydlení (to, že pronajatý prostor není stavebně technicky určen k bydlení, ačkoliv je tak užíván, nemůže být na újmu nájemci)

- jinak řečeno, nemusí jít stavebnětechnicky o bytovou jednotku, stačí, když jsou prostory pronajímané jako byt vhodné a zdravotně způsobilé pro bydlení

Odevzdání bytu

- obvykle se byt zpřístupní nájemci způsobilý k nastěhování a obývání; tj. ve stavu odpovídajícím ujednáním ve smlouvě a není-li nic ujednáno, pak čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý (přesné vymezení této definice není NOZ stanoveno, podrobnosti zřejmě budou upraveny judikaturou), a zároveň je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisících

- pokud není ujednána doba odevzdání bytu, zpřístupní pronajímatel nájemci byt prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy smlouva nabyla účinnosti. Byt je zpřístupněn, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do bytu.

- pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout, že byt bude předán ve stavu nezpůsobilém k obývání; takové ujednání je ale platné, jen jsou-li zároveň ujednána zvláštní práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav

- pokud v ujednanou dobu není byt způsobilý k nastěhování a pobývání, má nájemce dvě možnosti:

- buď může odmítnout se nastěhovat a pak není povinen platit nájemné po dobu, co vada trvá

- nebo se nastěhovat může a zároveň může po pronajímateli požadovat splnění smlouvy (pokud to ovšem neučiní bez zbytečného odkladu, tak mu toto právo zaniká) a zároveň má nárok na přiměřenou slevu z nájemného

- výjimku tvoří situace, kdy nájemce při uzavření smlouvy znal stav bytu a situace, nebo kdy stav bytu neznal proto, že si jej neprohlédl, i když ho k tomu pronajímatel řádně a včas vyzval

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next