Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanské právo hmotné od 1.1.2014

 6.1. Úvod
 6.2. Obecná ustanovení
 6.3. Osoby
 6.3.1. Svéprávnost
 6.3.1.1. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 6.3.2. Zastoupení
 6.4. Ochrana slabší strany
 6.4.1. Kdo je slabší strana a kdo spotřebitel
 6.4.2. Ochrana spotřebitele - přehled
 6.4.3. Ochrana slabší strany - přehled
 6.4.4. Formulářové smlouvy
 6.4.5. Obchodní podmínky
 6.4.6. Spotřebitelská smlouva a zakázaná ujednání
 6.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory
 6.5. Odpovědnost za vady zboží
 6.5.1. Odpovědnost za vady v kupní smlouvě se spotřebitelem - zákonná záruka
 6.5.2. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady
 6.5.3. Jak má spotřebitel vadu uplatnit
 6.5.4. Odpovědnost za vady v nespotřebitelských vztazích
 6.6. Věcná práva
 6.6.1. Pojem a druhy
 6.6.2. Věci
 6.6.3. Veřejné seznamy
 6.6.4. Držba
 6.6.5. Vlastnictví
 6.6.5.1. Stavba je součástí pozemku
 6.6.5.2. Sousedská práva
 6.6.5.3. Nabývání vlastnického práva
 6.6.6. Spoluvlastnictví
 6.6.6.1. Bytové spoluvlastnictví
 6.6.7. Věcná práva k cizím věcem
 6.6.7.1. Právo stavby
 6.6.7.2. Věcná břemena
 6.6.7.3. Zástavní právo
 6.6.7.4. Zadržovací právo
 6.6.8. Svěřenský fond
 6.7. Zajištění dluhů
 6.7.1. Jistota – obecná pravidla
 6.7.2. Zajištění dluhu – jednotlivé druhy
 6.7.3. Zástavní právo a zadržovací právo
 6.7.4. Utvrzení dluhu
 6.8. Nájem bytu
 6.8.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)
 6.8.2. Byt
 6.8.3. Smlouva o nájmu bytu
 6.8.4. Nájemné
 6.8.5. Plnění spojená s užíváním bytu
 6.8.6. Jistota
 6.8.7. Povinnosti nájemce
 6.8.8. Povinnosti pronajímatele
 6.8.9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné pronajímatelem
 6.8.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem
 6.8.11. Poškození, vada pronajatého bytu, kterou je třeba (neprodleně) odstranit
 6.8.12. Nepřítomnost nájemce v bytě
 6.8.13. Společný nájem, společný nájem manželů
 6.8.14. Členové nájemcovy domácnosti
 6.8.15. Podnájem
 6.8.16. Skončení nájmu smrtí nájemce a její následky
 6.8.17. Skončení nájmu
 6.8.17.1. Dohoda
 6.8.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou
 6.8.17.3. Zvláštní důvody skončení nájmu – méně časté v praxi
 6.8.17.4. Výpověď z nájmu
 6.8.17.5. Odevzdání bytu
 6.8.17.6. Bytové náhrady
 6.8.18. Nájem služebního bytu
 6.8.19. Nájem bytu zvláštního určení
 6.8.20. Nájem družstevního bytu
 6.8.21. FAQ a vzor nájemní smlouvy s komentáři
 6.8.21.1. Co se změní účinností NOZ pro stávající nájemce?
 6.8.21.2. Na co si dát pozor při uzavírání nové smlouvy o nájmu bytu podle NOZ? VZOR smlouvy
 6.9. Manželské majetkové právo
 6.9.1. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
 6.9.2. Obecná ustanovení o jednání manželů
 6.9.3. Společné jmění manželů
 6.9.3.1. Zákonný režim
 6.9.3.2. Smluvený režim
 6.9.3.3. Režim založený rozhodnutím soudu
 6.9.3.4. Režim oddělených jmění
 6.9.3.5. Některé otázky a odpovědi
 6.9.4. Ochrana třetích osob
 6.9.5. Vypořádání společného jmění
 6.9.6. Některá ustanovení o bydlení manželů
 6.9.7. Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 6.10. Určení rodičovství a popření otcovství
 6.10.1. Mateřství
 6.10.2. Otcovství
 6.10.3. Popírání otcovství
 6.11. Zánik manželství
 6.11.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého
 6.11.2. Rozvod manželství
 6.11.2.1. Rozvod manželství s domněnkou rozvratu
 6.11.3. Následky zániku manželství
 6.11.3.1. Příjmení rozvedeného manžela
 6.11.3.2. Výživné rozvedeného manžela
 6.11.3.3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
 6.11.3.4. Bydlení po zániku manželství
 6.12. Vyživovací povinnost
 6.12.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, předků vůči potomkům
 6.12.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, potomků vůči předkům
 6.12.3. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 6.12.4. Výživné mezi manžely
 6.12.5. Výživné rozvedeného manžela
 6.12.6. Společná pravidla pro vyživovací povinnost
 6.12.7. Vyživovací povinnost vůči dítěti, pokud je dítě v péči jiné osoby než rodiče
 6.12.8. Vymáhání výživného na nezletilé dítě
 6.12.9. Výživné a dědictví
 6.12.10. Výživné v jiných souvislostech
 6.12.11. Některé otázky a odpovědi
 6.13. Dědické právo
 6.13.1. Zásady, předpoklady a důsledky dědění
 6.13.2. Vyloučení z dědického práva
 6.13.3. Dispozice s dědictvím
 6.13.4. Odpovědnost za dluhy
 6.13.5. Pořízení pro případ smrti
 6.13.5.1. Dědická smlouva
 6.13.5.2. Závěť
 6.13.5.3. Odkaz
 6.13.5.4. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví
 6.13.5.5. Nepominutelní dědici a zaopatření některých osob
 6.13.6. Zákonná dědická posloupnost
 6.13.7. Řízení o dědictví
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next