Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.1.3. Exekuční titul

Exekuční titul je listina, na základě které je možné nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci. Jedná se zejména o vykonatelné rozhodnutí soudu v civilním řízení (tj. rozsudek, usnesení, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný platebního rozkaz, předběžné opatření).

pozn.: Rozhodnutí vydaná ve správním nebo daňovém řízení se obvykle vykonávají jiným způsobem, ustanovení o výkonu rozhodnutí a exekuci se na ně nevztahují, ale správní orgán může podle správního řádu požádat o exekuci rozhodnutí také soud nebo i soudního exekutora.

Kromě toho jsou exekučním titulem také listiny vyjmenované v § 274, zákona č. 99/1963 Sb. Obdobný výčet obsahuje definice exekučního titulu v exekučním řádu, § 40, zákona č. 120/2001 Sb. Jedná se např. o vykonatelná rozhodnutí soudů v trestním a správním soudnictví, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné moci, notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti[1]. Jedná se také o "jiné vykonatelné rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž soudní výkon připouští zákon" - sem patří např. vykonatelný rozhodčí nález podle zákona o rozhodčím řízení, soudem schválený smír, soudem schválená mediační dohoda.

Ne všechna formálně vykonatelná rozhodnutí jsou však podkladem pro výkon rozhodnutí / exekuci. K tomu musí dále:

  • přiznávat oprávněnému právo na plnění vůči povinnému (rozhodnutí o určení práv a povinností nebo ve věcech statusových toto nečiní - např. rozsudek, kterým se rozvádí manželství, není podkladem pro výkon rozhodnutí)

  • výrok rozhodnutí být určitý - tak, aby bylo zřejmé, v čem povinnost povinného spočívá, jaké jeho jednání má být exekučně vynuceno

Jestliže listina, na základě které se oprávněný domáhá svého práva ve vykonávacím řízení, není exekučním titulem nebo nemůže být podkladem pro výkon rozhodnutí/exekuci, je to důvod pro zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo pro vydání závazného pokynu soudu exekutorovi, aby exekuční návrh zamítl.


1) exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti mohly být sepisovány do 31.12.2012

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next