Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne

Povinný se může ve vykonávacím řízení ve věci samé, tj. ve věci vymáhaného nároku, bránit zásadně dvěma způsoby:

  1. odvoláním - a to pouze u soudního výkonu rozhodnutí; u exekuce není možné odvolání s účinností od 1.1.2013 podat, protože nyní soud místo bývalého usnesení o nařízení exekuce (které bylo rozhodnutím s možností odvolat se proti němu) vydává pověření exekutora k exekuci, které není rozhodnutím a nedoručuje se účastníkům a tudíž proti němu nelze podat odvolání

  2. návrhem na (částečné) zastavení exekuce /výkonu rozhodnutí

Dalším v praxi nepříliš častým způsobem obrany může být návrh na zrušení exekučního příkazu. Zákon ho výslovně zmiňuje v ust. § 71a exekučního řádu u exekuce pozastavením řidičského oprávnění, ale lze ho teoreticky použít i např. pro případ, že exekutor vydá několik exekučních příkazů, jimiž postihne vícero majetku povinného, ačkoliv by k úhradě vymáhané pohledávky a nákladů řízení postačil pouze jeden ze způsobů. Tento postup lze také použít v případě, že exekuční příkaz je svým obsahem vadný, nesprávný apod.

Tyto procesní prostředky obrany povinného však podléhají silnému omezení, pokud jde o uplatňované důvody, pro něž se povinný domnívá, že by exekuce / výkon rozhodnutí neměly proti němu být vedeny. Povinný totiž nemůže v rámci vykonávacího řízení požadovat přezkum otázky, zda nárok oprávněného, který je vyjádřen v exekučním titulu, odpovídá hmotnému právu. Např. jestli exekuční titul obsahuje závazek povinného zaplatit vyšší úrok z prodlení, než dovoluje zákon, jestli ukládá povinnému zaplatit nepřiměřenou smluvní pokutu, jestli ukládá zaplatit plnění povinnému, který však nebyl dlužníkem závazkového vztahu (typicky u manželů). Tyto otázky se řeší v nalézacím řízení.

Povinný se tedy v rámci vykonávacího řízení může bránit v podstatě jen z důvodů, které nastaly po vydání exekučního titulu - např. z důvodu, že exekuční titul není dosud vykonatelný anebo že vůbec neexistuje, že v téže věci již probíhá jiné exekuční řízení, že celý dluh po vydání rozhodnutí v nalézacím řízení již zaplatil nebo že vymáhaná částka má být nižší, neboť po vydání rozhodnutí v nalézacím řízení část dluhu uhradil.

Výjimku představují notářské nebo exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, jejichž soulad s hmotněprávními předpisy lze ve vykonávacím řízení přezkoumat.

Další výjimku může v některých spotřebitelských věcech představovat přezkoumání nicotnosti rozhodčího nálezu vydaného na základě neplatné rozhodčí doložky - více zde

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next