Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu

Je-li povinný vlastníkem nikoliv celé nemovitosti, ale pouze podílu na této nemovitosti (nebo i movité věci), může být předmětem výkonu rozhodnutí i tento spoluvlastnický podíl. Exekutor bude postupovat obdobně jako u výkonu rozhodnutí prodejem movitých/nemovitých věcí. Exekuční příkaz o k provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu, usnesení stanovující výslednou cenu věci a dražební vyhláška se pak doručují také ostatním spoluvlastníkům věci, kteří mohou v některých situacích podat proti těmto usnesením odvolání. Mohou se účastnit dražby, a pokud by učinili stejné nejvyšší podání jako jiný účastník dražby, věc bude prodána přednostně jim.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next