Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí

Spojení exekucí zahájených do roku 2012

Pokud má povinný u stejného exekutora vedeno více exekucí zahájených do 31.12.2012, může požádat exekutora a v případě nečinnosti exekutora exekuční soud o spojení exekucí podle tohoto vzoru:

Vzor návrhu na sloučení exekucí

Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu na spojení exekucí nebo je nečinný, měl by se povinný s tímtéž návrhem (přiměřeně upraveným) obrátit na exekuční soud (= soud, který nařídil exekuci). Jakmile je vymožena celá částka v některém z řízení, které mělo být spojeno, a exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, je nezbytné se proti tomuto příkazu bránit námitkami ve lhůtě 8 dnů od doručení příkazu, a to s argumentem, že exekuce měly být spojeny. Jako nejvíce efektivní postup pro povinného v případě, že si to může z finančního hlediska dovolit: zaplatit celou vymáhanou částku podle exekučního titulu včetně nákladů nalézacího řízení (tj. vymáhanou částku bez nákladů exekuce a bez nákladů oprávněného), a to ve všech exekučních řízeních, která žádal spojit. Placení je nutno provést tak, aby z platebního příkazu / složenky jednoznačně vyplývalo, na jaké řízení (sp. zn.) a na jakou část dluhu (jistina, náklady nalézacího řízení) se platí. Poté povinný žádá exekutora o vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce a proti němu se případně brání námitkami. Námitky je nutno podat proti každému příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Spojení u exekucí zahájených od roku 2013

Exekuce zahájené od 1.1.2013 u stejného exekutora mezi stejnými účastníky se spojí s již probíhající exekucí ze zákona (automaticky - není k tomu potřeba žádné další rozhodnutí) a na návrh povinného lze spojit za určitých podmínek i exekuce vedené u různých exekutorů nebo exekuce vedené proti témuž povinnému různými oprávněnými (návrh nelze podat u exekučních řízení zahájených před 1.1.2013):

1. Spojování exekucí vedených u téhož exekutora týmž oprávněným

S účinností od 1.1.2013 je ze zákona zavedeno automatické spojování exekucí, které jsou vedeny stejným oprávněným proti stejnému povinnému u téhož exekutora.

§ 37 odst. 3 e.ř.: "Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.

Exekutor může věci rozdělit, vyžaduje-li to hospodárnost (v tom případě musí vydat exekutor rozhodnutí o vyloučení věci k samostatnému řízení a rozhodnutí odůvodnit).

2. Spojování exekucí vedených u téhoř exekutora různými oprávněnými

Pokud u stejného exekutora je proti stejnému povinnému vedena exekuce různými oprávněnými, nic se automaticky nespojuje, avšak na návrh povinného spojí řízení exekuční soud, jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč a

  2. oprávnění jsou věřitel v době vzniku vymáhané pohledávky nebo jeho právní nástupce (Příklad: jedním oprávněným jsou Dopravní podniky města Plzně a.s., druhým Tessile Dita s.r.o. a třetím Tessile Dita Services s.r.o., přičemž Dopravní podniky jsou původním věřitelem, který jednu pohledávku vymáhá sám, druhou prodal Tessila Ditě a třetí Tessila Ditě services).

3. Spojování exekucí vedených u různých exekutorů

Na návrh povinného, směřovaný exekučnímu soudu, soud spojí exekuční řízení ke společnému řízení také v případě, že vůči stejnému povinnému jsou vedeny exekuce u různých exekutorů, pokud jsou současně splněny tyto podmínky:

  1. předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč a

  2. jedná se o stejné oprávněné nebo o různé oprávněné, pokud jimi jsou původní věřitel či jeho nástupci (jako výše v případě 2. b)).

Zákon nestanoví pro podání návrhu povinného žádnou lhůtu. Příslušným je soud, v jehož obvodu má povinná fyzická osoba trvalý pobyt nebo povinná právnická osoba sídlo. V tomto případě soud v usnesení o spojení exekucí určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení.

Otázky a odpovědi

Máme po tetě pět exekucí u jednoho exekutora. každá exekuce je cca kolem 20 tis se všemi poplatky,znamená to že na sloučení nemáme nárok?

Informace o možnosti spojení exekučních řízení najdete výše. V zásadě záleží na tom, kdy byly předmětné exekuce zahájeny - exekutor může spojit dohromady exekuční řízení zahájená před 1.1.2013 a za uvedených podmínek musí spojit exekuce zahájené po 1.1.2013 (pokud podmínky splněné nejsou, je to opět možnost nikoliv povinnost exekutora). Spojení exekucí zahájených před 1.1.2013 a po 1.1.2013 do jednoho řízení není možné, podléhají jinému procesnímu režimu. Doufám, že Vám tato odpověď postačí pro lepší orientaci v problému.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next