Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.10. Rozhodování exekutora

Při svém rozhodování postupuje exekutor podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

Nestanoví-li exekuční řád pro rozhodnutí exekutora jinou formu (např. exekuční příkaz), exekutor rozhoduje usnesením, které doručí účastníkům řízení a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech rozhoduje.

Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat odvolání, o kterém rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.

Odvolání není přípustné proti

a) rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (protože v takovém případě lze podat vylučovací žalobu),

b) exekučnímu příkazu (v případě, že by exekuční příkaz byl vydán neoprávněně, lze se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce) a usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu,

c) příkazu k úhradě nákladů exekuce (protože proti němu lze podat námitky).

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next