Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.4.3.6. Nahlížení do spisu

Úkony a rozhodnutí exekutora a exekučního soudu jsou evidovány v exekučním spise, který vede exekutor v listinné nebo v elektronické podobě. Podle exekučního řádu exekutor na žádost povolí každému, kdo má na tom právní zájem nebo pro to má vážné důvody, aby do exekučního spisu nahlédl a činil si z něj výpisy či opisy. Toto právo může být omezeno jedině v případě, že právní předpisy stanoví, že obsah spisu má být utajen. Do exekučního spisu tak může nahlédnout třeba manželka povinného (např. v situaci, kdy nebude mít o manželově exekuci přehled, manžel jí nebude chtít sdělit dlužnou částku apod.) či osoba žijící ve společné domácnosti (aby zjistila, zda byla nařízena exekuce prodejem movitých věcí ve společném bytě apod.).

Nahlížet do spisu je možné v kanceláři exekutora. Na odůvodněnou žádost osoby je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

§ 94 exekučního řádu

(1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

(2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next