Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.13. Ústavní soudnictví

Ústavní soud ČR není čtvrtou instancí v soustavě obecných soudů, tj. soudem, ke kterému můžeme podávat další z možných opravných prostředků. Ústavní soud řeší věcně ústavní stížnosti pouze v těch případech, kdy dojde k porušení práva zaručeného ústavními předpisy nebo některými mezinárodními smlouvami. Naopak neřeší stížnosti, pokud se týkají porušení práva založeného běžným zákonem.

Příklad: Ústavní soud ČR se bude věcně zabývat ústavní stížností ohledně nesprávného hodnocení důkazů u věřitelsko dlužnického sporu pouze v tom případě, kdy bude jedné ze stran v řízení zkráceno právo na spravedlivý proces (například mu nebylo řádně umožněno navrhovat důkazy, vyjádřit se k tvrzení protistrany atp.).

K ústavnímu soudu se může se stížností obrátit fyzická osoba, právnická osoba a další subjekty. Stížnost je potřeba podat do šedesáti dnů od zákonem stanovené skutečnosti. V řízení musí být účastníci zastoupení advokátem nebo notářem. Ústavní stížnost lze podat proti rozhodnutí obecného soudu ve věcech občanskoprávních ale i trestněprávních.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next