Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7.2.5. Předžalobní výzva

S účinností od 1.1.2013 má žalobce, který si nárokuje splnění určité povinnosti sám povinnost zaslat žalovanému ještě před podáním žaloby předžalobní výzvu. Účelem této povinnosti je (prokazatelně) informovat dlužníka o jeho povinnosti a vyzvat ho k dobrovolnému splnění. Výzva musí být zaslána nejméně 7 dnů před podáním žaloby na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu dlužníka. Nejčastěji jde o případ věřitele a dlužníka a výzvu k úhradě dluhu (viz následující podrobnosti), ale může se jednat i o splnění jiné povinnosti žalovaného.

Porušení povinnosti zaslat předžalobní výzvu nemá vliv na výhru či prohru ve sporu, má však vliv na přiznání náhrady nákladů řízení žalobci, pokud ve sporu uspěl. Soud takovému žalobci náhradu nákladů řízení nepřizná, leda že by dospěl k závěru, že pro přiznání náhrady nákladů řízení existují důvody hodné zvláštního zřetele.

Zákon nestanoví žádné náležitosti (obsah) předžalobní výzvy k plnění, měla by však obsahovat minimálně identifikaci věřitele a dlužníka, identifikaci pohledávky a mělo by z ní být patrno, že jde o předžalobní výzvu.

Z hlediska dlužníka je podstatné, že lhůta 7 dnů běží věřiteli ode dne odeslání výzvy a nikoli ode dne jejího doručení. Pokud se výzva bude doručovat minimální dobu - dva dny, bude dlužníkovi zbývat k dobrovolnému splnění již jen 5 dnů. Jeho povinnost je však splněna až připsáním finanční částky na účet věřitele (v případě bezhotovostního převodu), což trvá cca 1-2 dny. Ve výsledku tedy dlužníkovi zbývá velmi málo času, pokud se chce vyhnout žalobě a povinnosti hradit náklady řízení. Pokud si navíc výzvu převezme až po pár dnech, nemusí už mu ze lhůty zbývat nic. Lhůta pro věřitele není závislá na okamžiku doručení výzvy dlužníkovi.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next