Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

7. Občanské soudní řízení - AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017

 7.1. Co je to procesní právo? AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2. Civilní řízení dle občanského soudního řádu AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2.1. Soudy
 7.2.2. Jak vybrat správný soud?
 7.2.2.1. Okresní a krajské soudy
 7.2.2.2. Určení soudu podle místa
 7.2.2.3. Soudy vrchní a nejvyšší soud
 7.2.3. Účastníci řízení a jejich zástupci
 7.2.3.1. Ustanovený nebo určený bezplatný advokát
 7.2.3.2. Advokáti a notáři
 7.2.4. Zahájení soudního řízení
 7.2.5. Předžalobní výzva
 7.2.6. Žaloba či jiný návrh na zahájení řízení
 7.2.7. Soudní poplatek
 7.2.8. Řízení v prvním stupni
 7.2.8.1. Doručování
 7.2.8.2. Předběžná opatření
 7.2.8.3. Průběh řízení
 7.2.8.4. Dokazování
 7.2.8.5. Svědci
 7.2.8.6. Znalecký posudek
 7.2.8.7. Síla důkazů
 7.2.8.8. Rozsudek
 7.2.8.9. Právní moc rozsudku
 7.2.8.10. Vykonatelnost rozsudku
 7.2.8.11. Usnesení
 7.2.8.12. Platební rozkaz
 7.2.8.13. Náklady řízení
 7.2.9. Stížnost na průtahy v řízení nebo nevhodnost chování soudních osob
 7.2.10. Lhůty
 7.2.11. Opravné prostředky
 7.2.11.1. Odvolání
 7.2.11.2. Možnosti odvolacího soudu
 7.2.11.3. Odpor proti platebnímu rozkazu
 7.2.12. Mimořádné opravné prostředky
 7.2.12.1. Dovolání
 7.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení
 7.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost
 7.2.13. Ústavní soudnictví
 7.2.14. Mediace
 7.3. Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních AKTUÁLNÍ K 30.6.2014
 7.3.1. Příslušnost
 7.3.2. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení
 7.3.3. Doručování
 7.3.4. Řízení v prvním stupni
 7.3.5. Opravné prostředky
 7.3.6. Vybraná konkrétní řízení
 7.3.6.1. Řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti
 7.3.6.2. Řízení o pozůstalosti
 7.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy
 7.3.6.4. Řízení ve věcech manželských a partnerských
 7.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.3.6.6. Řízení o určení a popření rodičovství
 7.3.6.7. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.3.6.8. Řízení v některých věcech výkonu rozhodnutí
 7.4. Výkon rozhodnutí a exekuce AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017
 7.4.1. Vykonávací řízení obecně
 7.4.1.1. Úvod
 7.4.1.2. Prameny práva
 7.4.1.3. Exekuční titul
 7.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti
 7.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne
 7.4.1.6. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí
 7.4.2. Výkon rozhodnutí
 7.4.2.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.2. Nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.3. Odklad výkonu rozhodnutí
 7.4.2.4. Zastavení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí
 7.4.2.6. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.4.2.7. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.4.2.8. Nahlížení do spisu
 7.4.3. Exekuce - průběh
 7.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh
 7.4.3.2. Vyloučení exekutora
 7.4.3.3. Dobrovolné splnění
 7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného
 7.4.3.5. Účastníci řízení
 7.4.3.6. Nahlížení do spisu
 7.4.3.7. Volba způsobu exekuce
 7.4.3.8. Splátkový kalendář
 7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí
 7.4.3.10. Rozhodování exekutora
 7.4.3.11. Exekuční příkaz
 7.4.3.12. Odklad a zastavení exekuce
 7.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného
 7.4.3.14. Skončení exekuce
 7.4.3.15. Stížnost na exekutora
 7.4.4. Exekuce - způsoby výkonu
 7.4.4.1. Úvod k exekucím - způsobům výkonu
 7.4.4.2. Srážky ze mzdy a jiných obdobných příjmů
 7.4.4.3. Přikázání pohledávky
 7.4.4.4. Prodej movitých věcí
 7.4.4.5. Prodej nemovitých věcí
 7.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu
 7.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti
 7.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění
 7.4.4.10. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 7.4.5. Exekuce manželů
 7.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky
 7.5. KORONAVIRUS - návrh na odklad exekuce
 7.6. Rozhodčí řízení
b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next