Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

6.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory

Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory je:

 1. smlouva sjednaná mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání (např. na ulici, v hotelu, v restauraci...)

 2. smlouva uzavíraná v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory

 3. během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb (předváděcí akce...)

Smlouva distanční je taková smlouva, u které podnikatel při jednání o uzavření smlouvy používá výhradně prostředky komunikace na dálku, tj. komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (např. telefon, e-mail, e-shop, televize, typový dopis, tisk adresovaný i neadresovaný vč. reklamy, katalogu).

Povinnosti podnikatele před uzavřením smlouvy

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně prostředek komunikace na dálku, nebo směřuje-li jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání, je podnikatel povinen spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku sdělit (v případě smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory tak musí učinit písemně):

 • údaje vyjmenované v odst. 2 § 1811, zákona č. 89/2012 Sb., mezi které patří např. údaj o ceně včetně všech daní a poplatků, údaj o možnostech a ceně dopravy, údaj o době trvání závazku;

 • údaje vyjmenované v § 1820, zákona č. 89/2012 Sb., mezi které patří např. poučení o právu na odstoupení včetně souvisejících informací a formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Tyto údaje je podnikatel povinen také včlenit do smlouvy se spotřebitelem (v nezměněné podobě; pokud by tu byl rozpor mezi údaji poskytnutými před uzavřením smlouvy a údaji ve smlouvě, platí údaje pro spotřebitele výhodnější).

Za nedodržení některých informačních povinností podnikatele před uzavřením smlouvy stanoví občanský zákoník tyto sankce:

 • neuvede-li podnikatel vedle ceny zboží nebo služby další daně a poplatky (§ 1811 odst. 2 písm. c)), není spotřebitel povinen tyto platit;

 • neuvede-li podnikatel, že v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820 odst. 1 písm. g)), není spotřebitel povinen tyto platit.

Některé další povinnosti podnikatele

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy

Pro přehlednost uvedeme zvlášť podmínky pro odstoupení od smlouvy o dodání zboží a pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb.

A. Odstoupení od smlouvy o dodání zboží

Spotřebitel může odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pokud spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s písm. f), odst. 1 § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. - poučení předpokládá poučení o podmínkách, lhůtě a postupech uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Pokud by byl spotřebitel dodatečně poučen, zkracuje se lhůta na 14 dnů od poučení.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy:

 • je spotřebitel povinen do 14 dnů od odstoupení vrátit podnikateli zboží, které obdržel; v případě kupní smlouvy podnikatel není povinen vrátit spotřebiteli přijaté finanční prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal;

 • spotřebitel nese náklady na vrácení zboží; pokud však podnikatel neupozornil spotřebitele o povinnosti nést náklady spojené s vrácením zboží v souladu s písm. g) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb., je povinen je spotřebiteli nahradit

 • spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; neodpovídá však vůbec za snížení hodnoty zboží, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle písm. f) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb.

B. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb

Spotřebitel může odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pokud spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s písm. f), odst. 1 § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Pokud byl spotřebitel dodatečně poučen, zkracuje se lhůta na 14 dnů od poučení.

Pozor: Pokud spotřebitel výslovně požádá (taková žádost ovšem může být součástí smluvních podmínek) o to, aby podnikatel začal s plněním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení, pak spotřebitel musí vrátit podnikateli hodnotu před odstoupením již vykonané služby, a byla-li služba již celá vykonána, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit, pokud byl o tomto důsledku podnikatelem poučen.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy:

 • v případě smlouvy o poskytnutí služby není spotřebitel v souvislosti s odstoupením ničeho povinen (i kdyby smlouva stanovila něco jiného); pokud však již byla poskytnuta část služby a s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení bylo započato na žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny; pokud je sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, je povinen uhradit poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění;

 • spotřebitel nenese žádné náklady, pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, aniž o to spotřebitel výslovně žádal, nebo také v případě, že podnikatel spotřebiteli neposkytl údaje podle písm. d) a f) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb.

Výjimky z práva na odstoupení

Výjimky z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy stanoví § 1837, zákona č. 89/2012 Sb. a § 1840, zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se například o:

 • situaci, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s tím, že služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení, byl podnikatelem poučen o tom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení a služba byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení

 • zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele pro jeho osobu

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav)

 • spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • u smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 • o dodávce novin, periodik a časopisů

Zcela zvláštní soubor pravidel se uplatní na distanční smlouvy o finančních službách (§ 1841 - § 1851 NOZ) - tzn. pouze ty uzavřené na dálku. Do kategorie smlouvy o finančních službách spadají smlouvy bankovní, úvěrové, platební, pojistné, investiční. Pokud by se jednalo o distanční úvěrovou smlouvu, uplatní se samozřejmě navíc i zákon o spotřebitelském úvěru.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next