Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

13.6.2. Zastupování před soudem

§ 26 odst. 3 OSŘ stanoví, že ve věcech ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace se účastník může dát v řízení zastupovat též právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou diskriminací.

Proto není nezbytné, aby se v těchto věcech obracel ten, kdo byl diskriminován, na advokáta, ale může se obrátit přímo na neziskovou organizaci, které dá plnou moc a před soudem za ni bude jednat její zástupce ve smyslu ustanovení §21 OSŘ.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next