Právo a terénní sociální práce

Antidiskriminační žaloba se odlišuje od běžné žaloby proti zásahu do osobnosti fyzické osoby. Podáním žaloby podle § 10 ADZ totiž žalobce chrání nejen práva svá, ale nepřímo, prostřednictvím faktického precedentního účinku judikatury, též práva neurčitého okruhu dalších osob, které jsou nebo mohou být v obdobných situacích rovněž diskriminovány.

Možnost domáhat se ochrany před diskriminací zahrnuje požadavek ukončení diskriminačního jednání, odstranění jeho následků, případně poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, event. náhradu nemajetkové újmy v penězích. (§ 10 ADZ)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next